Act de dare in plata

Acte necesare pentru semnarea unui act de dare in plata

 

 • acte de identitate părţi (carte de identitate);
 • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa,  titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si ca  figureaza inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar)
 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul – valabil 10 zile
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;
 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.
 • Adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, GDF SUEZ) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;
 • certificat de performanta energetica;
 • certificat de casatorie daca este cazul;
 • actul din care reiese datoria pentru care se da in plata imobilul (contract de imprumut, ultima balanta  contabila la societati, etc.).

 

 • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii
 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului
 • cand actul de dare in plata  se face intre rude ori afini pana la gradul II inclusiv precum si intre soti – sunt necesare acte de stare civila care fac dovada gradului de rudenie pentru calculul impozitului pe venitul din transferul proprietatii la pretul declarat de parti in act care poate fi mai mic decat valoarea din expertizele notariale.

În plus, pentru persoane juridice, in vederea semnarii unui contract de dare in plata mai sunt necesare:

 • ultimul act constitutiv
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • împuternicire (procura in forma autentica sau hotărâre A.G.A ) pentru reprezentantul persoanei juridice la semnarea actului .
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la darea in plata a bunului aflat în proprietatea societății si valoarea imobilului dat in plata;
 • stampila societatii;

 

Mentiune:

Toate actele se prezinta la semnarea contractului, in original.

 

Pentru mai multe detalii privind autentificarea unui contract de dare in plata va rugam sa ne contactati, iar pentru calcularea taxelor aferente contractului de dare in plata, folosiţi calculatorul nostru de taxe si onorarii notariale.

Ultimele articole adaugate

ACCEPTAREA MOSTENIRII

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.  Accepta...

Adaugat la 23.01.2015 mai multe detalii

Transmisiunea Mostenirii

            Persoana chemata la moştenire în baza legii sau a voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate sa renunţe la ea. Prin notiunea de succesib...

Adaugat la 22.01.2015 mai multe detalii

Ordinea, efectele si reductiunea liberalitatilor excesive

Analizand ordinea reductiunii, Codul civil român prevede faptul ca legatele (testament) se reduc inaintea donatiilor. In ceea ce priveste legatele, acestea se reduc toate deodată şi proporţio...

Adaugat la 13.01.2015 mai multe detalii

Despre mostenitori legali – descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

In ceea ce priveste dreptul de moştenire al descendentilor si anume copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta, acestia înlatura mostenitorii din restul claselor si vin la mostenire in ...

Adaugat la 15.12.2014 mai multe detalii
Contactati-ne chiar acum la 0744 751 752 021 311 11 16 contact@notarene.ro